Protecció de dades

Informació bàsica sobre Privacitat i Protecció de Dades

Responsable

BOIX ROURA, SL

Finalitats principals

Gestionar la relació comercials que hi ha entre Vostè / Client i BOIX ROURA, SL.

Facilitar-i enviar-li informació sobre la nostra empresa, productes i serveis; màrqueting.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal o previ consentiment.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, segons s'explica a la informació addicional.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.boixpell.com/proteccio-de-dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

BOIX ROURA, SL vol ser transparent i lleial amb els seus usuaris i clients, garantint que les seves dades personals seran tractades amb absolut respecte al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament. Igualment, adaptarem la present política per complir amb qualsevol novetat legislativa o jurisprudencial. En aquests supòsits, BOIX ROURA, SL anunciará en aquesta pàgina els canvis introduïts.

Mitjançant aquest avís, BOIX ROURA, SL informa els usuaris de la seva xarxa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè aquells determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a BOIX ROURA, SL. les dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris en ocasió de la subscripció, alta o sol·licitud d'alguns dels serveis oferts per BOIX ROURA, SL per mitjà de la seva xarxa.

Responsable

BOIX ROURA, SL amb NIF B63341622 i domicili al carrer de Gurb, número 74-75 de 08500 Vic (Barcelona), telèfon 938 893 982, i correu electrònic info@boixpell.com.

Finalitats

Les dades facilitades podran ser utilitzades per BOIX ROURA, SL d'acord amb els següents usos: gestionar l'enviament d'informació, facilitar la informació sol·licitada sobre la nostra empresa, els nostres productes i serveis; administrar i gestionar la relació existent entre Vostè i BOIX ROURA, SL de forma personalitzada; gestionar la seva participació en qualsevol activitat organitzada per BOIX ROURA, SL sobre la qual vostè sol·liciti informació o sol·liciti participar, com ara cursos, jornades formatives, congressos, sortejos i convocatòries de premis; respondre a sol·licituds que pugui dirigir-nos i gestionar les consultes que Vostè efectuï sobre els nostres productes i serveis; remetre documentació de diversa naturalesa i per diferents mitjans de temes relacionats amb la nostra activitat i els seus interessos; enviar materials de BOIX ROURA, SL podent remetre informació de les seves activitats i programes; enviar Newsletters; l'enviament de comunicacions comercials, publicitàries i promocionals relacionades amb els serveis i productes comercialitzats per BOIX ROURA, SL d'acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i realitzar valoracions automàtiques basades en les dades que ens proporcioni, incloent l'elaboració de perfils professionals i d'interessos.

Les dades demanades ho seran exclusivament per als esmentats fins explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb els mateixos. En el cas que es projectés un tractament ulterior de dades personals per a un fi que no sigui aquell per al qual es van recollir, BOIX ROURA, SL li proporcionarà a l'interessat, amb anterioritat a aquest tractament ulterior, informació sobre aquest altre fi i qualsevol informació addicional pertinent.

Excepte sol·licitud prèvia i legítima per l'interessat de supressió o cancel·lació, les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessaris per al compliment dels fins per als quals el seu tractament va ser consentit per l'usuari / client. Des de l'última interacció de l'usuari / client amb BOIX ROURA, SL, les dades seran conservats per un període màxim de 6 anys.

Legitimació

El tractament de les seves dades personals per part de BOIX ROURA, SL respondrá sempre a alguna de les següents finalitats legítimes:

Execució de contracte o prestació de serveis: BOIX ROURA, SL té legitimació per al tractament de dades per a l'execució dels contractes o qualsevol altra relació en virtut de la qual els usuaris accedeixin a qualsevol dels serveis oferts per BOIX ROURA, SL En cap cas la retirada d'aquest consentiment condicionarà l'execució del contracte ni habilitarà a l'usuari i / o client per desistir-ne.

Consentiment de l'interessat: la base legal per al tractament de les seves dades podrà ser igualment el seu consentiment exprés.

La comunicació de les dades personals sol·licitades per BOIX ROURA, SL és proporcional i ajustada al compliment de les finalitats prèviament informades per a les que són recaptats. El consentiment de l'interessat / usuari és un requisit previ i necessari per a la prestació dels serveis oferts per l'Editorial i per al compliment de cadascuna de les finalitats descrites, de manera que l'omissió del consentiment impossibilitarà la prestació de serveis per part de BOIX ROURA, SL

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l'Usuari haurà de comunicar, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint.

Quan l'usuari facilita les seves dades personals a BOIX ROURA, SL per qualsevol mitjà (paper, fax, correu electrònic, via telefònica, formularis electrònics, etc.), declara i es responsabilitza que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les dades aportades, així com els perjudicis que aquesta informació pugui causar a BOIX ROURA, SL serà responsabilitat de l'usuari.

Destinataris

Les dades no seran comunicades a tercers sense haver informat prèviament als interessats i haver obtingut d'ells el seu consentiment explícit. Tanmateix BOIX ROURA, SL podran quan sigui estrictament necessari per al compliment d'un contracte o sol·licitud de serveis. Igualment BOIX ROURA, SL podrà comunicar les dades personals a proveïdors i / o col·laboradors que necessitin l'accés als mateixos per raó de l'activitat que desenvolupin en el marc dels serveis contractats (p. Ex., Empreses de repartiment, organització d'esdeveniments , ponents, etc.).

Excepte en els supòsits anteriors, no es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Quins són els seus drets?

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en BOIX ROURA, SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no, i, en cas afirmatiu, a accedir a la informació sobre les finalitats del mateix, les categories de dades personals objecte de tractament i les categories de destinataris als quals es van comunicar o s'han de comunicar les seves dades personals.

Igualment, vostè té dret a sol·licitar i obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Us recordem que els usuaris han de comunicar, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint.

Vostè també és titular del dret a sol·licitar la supressió de les dades personals que li concerneixin quan consideri que ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera i en qualsevol dels altres supòsits previstos en l'article 17 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016.

En determinades circumstàncies (les previstes en l'art. 18 del Reglament UE), els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Sent una de les finalitats per a les quals vostè presta el consentiment al tractament de les seves dades a l'enviament de comunicacions comercials, publicitàries i promocionals relacionades amb els serveis i productes comercialitzats per A BOIX ROURA, SL, vostè podrà oposar-se al tractament amb aquests fins. A més, el recordarem aquest dret en cadascuna de les comunicacions comercials que rebi.

Vostè podrà sol·licitar el seu dret a la portabilitat de les dades que estiguin sent tractades de forma automatitzada per part de BOIX ROURA, SL, de manera que les seves dades puguin ser transferits d'acord amb la seva sol·licitud al responsable del tractament que vostè ens indiqui, sempre que això sigui tècnicament possible.

BOIX ROURA, SL atendrà les seves sol·licituds relacionades amb la protecció de les seves dades; en tot cas, vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, com Autoritat de Control a Espanya.

Com exercir els seus drets?

Els usuaris podran exercitar de forma gratuïta els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació, limitació, supressió i oposició a través del correu electrònic a info@boixpell.com o mitjançant enviament postal a carrer Gurb, nombre 74-75 de 08500 Vic (Barcelona) .

Per poder tramitar les sol·licituds d'exercici de drets, caldrà comprovar la identitat de l'usuari, de manera que aquesta comunicació ha d'incloure nom i cognoms, petició en què es concreta la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, data, signatura i fotocòpia del DNI o un altre document oficial identificatiu.

Menors d'edat

Queda prohibida la contractació de productes, sol·licitud de serveis, activació de promocions o ús de qualsevol altra aplicació de BOIX ROURA, SL a menors de 14 anys llevat que hi hagi l'adequat consentiment dels pares i/o tutors, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del lloc web pels menors al seu càrrec, incloent l'emplenament dels formularis amb les dades personals d'aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, s'adverteix que hauran de ser els pares i tutors els que s'habiliten els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin al Lloc Web i / o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent BOIX ROURA, SL, responsabilitat alguna a l' respecte.

Mesures de seguretat

BOIX ROURA, SL ha implementat i manté els nivells de seguretat exigits per l'ordenament jurídic i realitza els màxims esforços per protegir les dades de caràcter personal dels usuaris davant de pèrdues fortuïtes, mal ús, alteració, robatori de les dades i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. No obstant, la transmissió d'informació i les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

BOIX ROURA, SL es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals obtingudes d'acord amb la legislació aplicable.

Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament d'aquests per part de BOIX ROURA, SL, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

^